Štatút súťaže - Vyhrajte luxusné svietidlo značky Globo

Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) o luxusné svietidlo značky GLOBO, je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom “Vyhrajte luxusné svietidlo značky GLOBO“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá a uskutočňuje za účelom podpory predaja služieb Usporiadateľa súťaže (ďalej len Usporiadateľ).

 

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť KYKYN s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Krátky Rad 617/18 086 33 Zborov.

IČO: 44667574.

Zapísaný v registri: Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro

Číslo zápisu v registri: 21343/P.

DIČ: 2022775986.

IČ DPH: SK2022775986.

 

Produkty do súťaže venovala spoločnosť KYKYN, s.r.o.

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Termín spustenia Súťaže je stanovený na 19.5.2023, ktorý je zároveň aj dátumom publikovania súťažného Facebook príspevku. Začiatok súťaže je daný publikovaním tohto príspevku. Súťaž oficiálne končí dňa 30.5.2023 (o 23:59 hod.). Pričom, deň 19.5.2023 je prvým dňom, kedy je možné sa do Súťaže zapojiť, a deň 30.5.2023 (do 23:59 hod.) je posledným dňom, kedy je možné sa Súťaže zúčastniť. Súťaž prebehne na Facebook stránke Usporiadateľa s názvom Kykyn – kožené sedačky.

 

III. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba (ďalej len „Účastník súťaže“), ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže:

  • dovŕšila vek 18 rokov,
  • je spôsobilá na právne úkony
  • disponuje adresou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
  • spĺňa podmienky účasti v Súťaži uvedené v časti „Pravidlá súťaže“.

 

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré splnili podmienky uvedené v článku III. Usporiadateľ súťaže zverejní na svojej Facebook stránke s názvom Kykyn – kožené sedačky súťažný príspevok obsahujúci súťažné zadanie:

„Pre zapojenie sa do súťaže stačí, ak fandíte našej stránke a do komentára nám napíšete:

  • ku ktorej sedačke z nášho e-shopu by ste toto svietidlo dopasovali,
  • aspoň 2 ďalších ľudí, ktorých by takáto výhra tiež potešila.“

Do žrebovania bude zaradený iba ten Účastník súťaže, ktorý v čase jej konania splní toto zadanie.

Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena (vo forme, v ktorej ho uvádza na svojom Facebook profile) v prípade výhry, a to vo Facebook príspevku venovanom vyhláseniu výhercu Súťaže.

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru alebo služby. Z nákupu tovaru alebo služby nevyplývajú žiadne výhody súvisiace so Súťažou.

 

V. ŽREBOVANIE

Usporiadateľ vyžrebuje dňa 31.5.2023 zo všetkých Účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý splnil Pravidlá súťaže v rámci termínu vyčleneného na zapojenie sa do Súťaže, a zodpovedá kritériám uvedeným v čl. III tohto dokumentu. Žrebovanie prebehne prostredníctvom náhodného generátora čísel. Vygenerované číslo bude reprezentovať poradie víťazného komentára nachádzajúceho sa pod súťažným príspevkom. Poradie komentárov sa odpočítava v smere zhora nadol. Pričom usporiadanie komentárov je dané platformou sociálnej siete Facebook.

 

VI. VÝHRA

Výherca získa „luxusné svietidlo značky GLOBO“. Výhru do Súťaže venovala spoločnosť KYKYN s.r.o. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

VII. OZNÁMENIE VÝHERCU

Meno výhercu zverejní Usporiadateľ súťaže na Facebook stránke Kykyn – kožené sedačky. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby Usporiadateľovi súťaže zaslal svoje kontaktné údaje, a to v rámci príspevku venovanom vyhláseniu Výhercu, a tiež, v prípade potreby, v komentári pod súťažným komentárom na Facebooku.

Ak Usporiadateľ súťaže nezíska od výhercu potvrdenie o prevzatí výhry do 48 hodín od uskutočnenia žrebovania a vyhlásenia výhercu prostredníctvom Facebook príspevku na Facebook stránke Kykyn – kožené sedačky, vyhradzuje si Usporiadateľ súťaže právo vyžrebovať nového výhercu.

 

VIII. ODOVZDANIE VÝHRY

1. Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi súťaže plnú súčinnosť pri odovzdávaní výhry. Výherca súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, adresa a telefónne číslo, a to za účelom odovzdania a doručenia výhry.

2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Výhercovi tak zaniká právo na nadobudnutie výhry.

3. Výherca udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie osobných údajov (v rozsahu meno a priezvisko) v zozname Výhercov súťaže na oficiálnej stránke Usporiadateľa súťaže a na Facebook stránke, kde Súťaž prebehla.

Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby Usporiadateľ spracoval Facebook alebo Instagram ID užívateľa, meno/priezvisko/pseudonym užívateľa.

Pre účel odovzdania výhry je nevyhnutné, aby Výherca poskytol Usporiadateľovi nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu doručenia (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), telefonický kontakt, e-mailovú adresu.

 

IX. DAŃ

Na Výhercu súťaže sa vzťahujú všetky riziká a záväzky spojené s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, uhradiť deň z príjmov.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

2. Účastník súťaže svojou účasťou potvrdzuje, že bol oboznámený, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.

3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel súťaže, rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ. Usporiadateľ si súčasne vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže po jej vyhlásení, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok zaradenia so Súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté poskytnutím nesprávnych údajov Účastníkom súťaže, ako aj za škody vzniknuté neuplatnením/nevyužitím výhry.

4. Usporiadateľ súťaže má právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka súťaže, ktorý sa vo svojej odpovedi vyjadruje vulgárne, urážajúco alebo odporujúco dobrým mravom. Rovnako tak má právo takúto odpoveď Účastníka súťaže zmazať. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo, bez udania dôvodu, vylúčiť Účastníka súťaže, ktorého správanie alebo profil na Facebooku vykazuje známky nekalého (podvodného) konania (napr. duplicitný Facebook profil).

5. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické či programové chyby vzniknuté počas Súťaže.

 

XI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Proces spracovania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

 

 

banner