Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

1.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku predávajúceho (ďalej v tomto článku len “reklamačný poriadok“) a bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

2.      Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho alebo na základe objednávky riadne vyhotovenej a prijatej na jednej z prevádzok predávajúceho, a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 

1.      Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s uvedeným reklamačným poriadkom.

 

2.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Tovar je povinný zabaliť aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu počas prevozu a bezodkladne ho odovzdať na predajných miestach.

 

3.      Kupujúci je povinný podať správu Predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

 

4.      Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

5.      Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru, Pokiaľ tak neurobí, môže si uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadky len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predajcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru po jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 

6.      Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí tovaru podľa vyššie uvedeného bodu reklamačného poriadku objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručne podmienky a návod na používanie a starostlivosť o tovar, a následne sa nimi dôsledne riadiť.

7.      Kupujúci je povinný reklamovať chyby a vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

 

1.      Predávajúci je povinný prijať reklamáciu uplatnenú prostredníctvom e-mailu alebo osobne kupujúcim, v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni.

 

2.      Predávajúci je povinný urobiť písomný záznam o podanej reklamácii  kupujúcim a vybaviť ju v lehote 30 dní.


3.      Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním tovaru vymeneného za vadný tovar,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru


4.      O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania výlučne písomne, resp. e-mailom.


Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

 · zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a

· zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu sa nevzťahuje na produkty vyrobene na písomnú požiadavku klienta: výber modelu, farby, materiálu, typu a rozmeru tovaru alebo výber a nákup cez katalógovú ponuku.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ v tejto lehote nesmie zakúpený tovar používať a žiadnym spôsobom ním manipulovať okrem skutočnosti keď tovar na vlastné náklady doručí predajcovi alebo na vlastné náklady zabezpečí jeho spätné doručenie. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu je možné len v prípade ak tovar nebol rozbalený a originálny obal, v ktorom kupujúci prevzal tovar nie je narušený.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Upozornenie: Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

 

 

 

Ostatné ustanovenia a dojednania

1.      Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.

2.      Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

3.      Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

4.      Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5.      Pri predaji tovaru podnikateľom je záručná doba 12 mesiacov. Predpokladá sa, že podnikateľ bude tovar používať na profesionálne účely a v porovnaní s bežným spotrebiteľom bude tovar pri používaní viac namáhaný alebo opotrebovaný. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.


Pri uplatnení záruky má kupujúci:

  • pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • pokiaľ ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade výmeny výrobku v záručnej lehote je záruka obnovená v plnej výške. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové sériové číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.


 

Reklamáciu nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

  • ak došlo k mechanickému poškodeniu, k neodbornej inštalácii, zaobchádzaniu, obsluhe či údržbe
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom tovaru uvedeným v dokumentácii
  • tovar bol poškodený živlami či haváriami
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
  • tovar umiestnený v zariadení, ktorého parametre nezodpovedajú parametrom tovaru

V záručnej lehote presahujúcej dĺžku záručnej lehoty stanovenej Občianskym zákonníkom (zákonná záručná lehota), nie je možné žiadať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 

 

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sedacky-kykyn. Sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

banner