Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej v texte aj ako „VOP“)

 

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť KYKYN s.r.o., so sídlom: Krátky Rad 617/18, 086 33 Zborov, IČO: 44 667 574  ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim sa pre účel úpravy vzťahov zmluvných strán rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj dotknutými platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľom sa rozumie:

a)       osoba zapísaná v obchodnom registri,

b)      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c)       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d)      osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že práva a povinností ako aj komplexný zmluvný vzťah s predávajúcim sa bude riadiť ustanoveniami VOP pre podnikateľov.

Kupujúci svojim podpisom na objednávke potvrdzuje, že sa zoznámil s predmetnými VOP podmienkami objednávaného tovaru a je s nimi uzrozumený.

 

Všeobecné ustanovenia

1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

2.       Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorých bude kúpa/predaj tovaru a na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

3.       Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia špecificky dohodnuté v  kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok 2.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá prevzatím tovaru od predávajúceho alebo zaplatením plnej kúpnej ceny podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať formu riadne očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú časť kúpnej zmluvy.

 

Článok 3.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

a)       dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej kvantite, kvalite a termíne

b)      zabaliť ho alebo zabezpečiť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

c)       dodať kupujúcemu tovar priamo alebo na objednávku,

d)      zabezpečiť výrobu tovaru na objednávku podľa písomnej objednávky kupujúceho, ktorá bude odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami,

e)      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné normy SR,

f)        odovzdať kupujúcemu dokumentáciu potrebnú na prevzatie a užívanie tovaru a ďalší informačný materiál určený platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok 4.

Práva a povinnosti kupujúceho

 Kupujúci je povinný:

a)       zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v termíne, a to do 3 dní od oznámenia predávajúceho o pripravenosti tovaru k prevzatiu,

b)      prevziať zakúpený alebo objednaný tovar do 7 dní od jeho zaplatenia,

c)       nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d)      potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V prípade, že v dôsledku nesprávne zadanej priestorovej dispozície zo strany zákazníka nie je fyzicky možné objednaný tovar dodať na miesto určenia, zákazník je povinný vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady zabezpečiť dodatočnú prepravu zo skladu predávajúceho na miesto určenia, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa plánovanej a nezrealizovanej dodávky v zmysle čl.6 bod 4.

 

Článok 5.

Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv.

1.       Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a súvisiace služby kupujúcemu v zmysle objednávky a kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

2.       Kupujúci realizuje objednávku tovaru na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho. Formulár objednávky obsahuje:

 

a)       identifikačné údaje o predávajúcom (obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a kontaktný e-mail,

b)      súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a ich plné znenie,

c)       názov tovaru,

d)      množstvo objednávaného tovaru,

e)      číslo objednávky,

f)        dátum prijatia objednávky,

g)       spôsob platby a dopravy,

h)      potvrdenie prijatia objednávky.

Objednávka vyhotovená riadne podľa VOP a doručená Predávajúcemu je pre kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh kupujúceho. Objednávka kupujúceho ako prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ako aj zmluvný vzťah z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa posudzujú podľa zákona občianskeho zákonníka č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ohľadom na zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP.

Po doručení objednávky predávajúcemu bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúcemu a kupujúcemu bude odoslaná e-mailová správa obsahujúca potvrdenie prijatia objednávky. Objednávka uskutočnená kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza kupujúci.

 

 

Článok 6.

Dodacie podmienky

1.       Tovar predávajúci predáva podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predajcu KYKYN s.r.o.

 

2.       Ak je vystavený tovar priamo na sklade, je určený k priamemu predaju kupujúcemu.

 

3.       Tovar je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v plnej výške a po jeho zaplatení ho odobrať. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po zaplatení kúpnej ceny, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3,00 € za každý deň uskladnenia.

 

4.        Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v kúpnej zmluve vyhotovenej predávajúcim v bode 7 je orientačný. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany výrobcu, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho a na požiadanie vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. V tomto prípade kupujúcemu nevzniká nárok na odškodnenie (dodatočná zľava) ani iná kompenzácia zo strany predávajúceho.

 

5.       V prípade, ak kupujúci nezaplatí za tovar do 3 dní a neprevezme ho do 7 dní po uplynutí lehoty stanovenej v kúpnej zmluve alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe, zaplatená záloha za dohodnutý tovar sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu.

 

6.       Po podpísaní kúpnej zmluvy a jej potvrdení zaplatením zálohy, nie je možné robiť dodatočné zmeny v objednávke, nakoľko je už zadaná vo výrobe.

 

7.       Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

8.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

 

9.       Kupujúci si môže po dohode s predávajúcim niektoré vybrané druhy vystaveného tovaru rezervovať. Pri rezervácii tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu podľa určenia predávajúceho.

 

10.   Váha, rozmery a ostatné doplňujúce údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú nezáväznými údajmi, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve uvedené iné.

 

11.   Miestom dodania tovaru je miesto podnikania predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke alebo kúpnej zmluve inak. Kupujúci si môže vymieniť miesto dodania v ktorejkoľvek z prevádzkarní predávajúceho. V tomto prípade je však kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v lehote dvoch dní od dodania tovaru na takto určené miesto dodania, v opačnom prípade predávajúci tovar dopraví na svoj centrálny sklad, pričom na kupujúceho ťarchu bude predávajúci účtovať skladné vo výške 3,00 € za každý deň uskladnenia. Každá ďalšia preprava tovaru z centrálneho skladu na inú prevádzkareň bude spoplatnená na ťarchu kupujúceho vo výške 50 €.

 

12.   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložil predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenom v článku 2. VOP.

 

Článok 7.

Kúpna cena

1.       Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

2.       Kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena môže byť upravená maximálne o 10% z orientačnej ceny.

 

3.       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo subdodávateľov.

 

4.       V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

5.       Kupujúci je povinný zaplatiť pri uzatvorení kúpnej zmluvy zálohu na kúpnu cenu podľa určenia predávajúceho.

 

6.       V prípade dodatočného objednania tovaru zo strany kupujúceho sa primerane zvýši aj kúpna cena podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednávky alebo v čase dodatočnej objednávky.

 

7.       Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, pričom vydanie tovaru je podmienené úhradou tovaru v plnej výške dohodnutej ceny.

 

8.       V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny okrem zákonom stanovených ustanovení.

 

9.       V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Tovar je kupujúci povinný vrátiť na predajné miesto predajcu, na vlastné náklady, adekvátne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

 

10.   V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

11.   Náklady spojené s montážou, dopravou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a budú účtované kupujúcemu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Článok 8.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

2.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

Článok 9.

Záverečné ustanovenia

 

1.       Predávajúci bude v zmysle zákona č. 122/2011 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. zhromažďovať údaje kupujúceho pre účely priameho marketingu vlastných tovarov a služieb, ktorého údaje na doručenie elektronickej pošty získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

 

2.       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho a zverejnením na internetových stránkach e-shopu.

 

3.        Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

4.        Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

5.       Kupujúci pri podpísaní objednávky a dodacieho listu vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, čo potvrdzuje svojim podpisom.

 

Článok 10.

1.       Tieto VOP sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou KYKYN, s. r. o. so sídlom Krátky Rad 617/18,086 33 Zborov IČO: 44 667 574, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I. odd. : Sro, vložka č. 21343/P (ďalej aj ako „predávajúci“) ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (ďalej aj ako „kupujúci“) na druhej strane, a to na základe kúpy tovaru z ponuky predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese webového sídla www.sedacky-kykyn.sk (ďalej aj ako „e-shop“) alebo vytvorením objednávky na jednej z prevádzok predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj ako „kúpna zmluva“), pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli na odlišnej úprave.

 

2.       Na všetky dodávky tovaru predávajúceho realizované prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že s týmito VOP bol oboznámený a tieto bez výhrad akceptuje. Kúpna zmluva ako aj tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

3.       Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická alebo písomná objednávka a jej potvrdenie), týmito VOP a reklamačný poriadkom.

 

4.       Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim z uvedenej kúpnej zmluvy sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a v otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“).

 

5.       Sortiment e-shopu – internetového predaja predávajúceho je uvedený v ponuke na webovom sídle predávajúceho www.sedacky-kykyn.sk. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o celkovej cene tohto tovaru v eurách, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru. Ceny uvedené na webovej stránke www.sedacky-kykyn.sk platia výhradne pre nákup v e-shope prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku.

 

banner